ករណីភ្លៀងធ្លាក់ បណ្ដាលឲ្យជន់លិចផ្លូវ នៅខេត្តព្រះសីហនុ

ករណីភ្លៀងធ្លាក់ បណ្ដាលឲ្យជន់លិចផ្លូវ នៅខេត្តព្រះសីហនុ

ព្រះសីហនុ ចាប់ពីព្រឹកមកដល់ម៉ោង ៣ និង០០នាទីរសៀលថៃ្ងទី២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩នេះ នៅខេត្តព្រះសីហនុ មានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិត ៥៣មម បណ្តាលឲ្យមានការលិចលង់។


error: Content is protected !!