សុំបងប្អូន ជួយដល់បងប្រុសនេះផង 🙏🏻 មិនថាតិចក្តី ច្រើនក្តី ជាទឹកចិត្តបង ប្អូន ទឹកប្រាក់បង ប្អូនអាចជួយដល់ជីវិតម្តាយគាត់បាន🙏សូមមេត្តាញាតិញោមទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជួយដល់ក្រុមគ្រួសារបងប្រុសផង🙏

សុំបងប្អូន ជួយដល់បងប្រុសនេះផង 🙏🏻 មិនថាតិចក្តី ច្រើនក្តី ជាទឹកចិត្តបង ប្អូន ទឹកប្រាក់បង ប្អូនអាចជួយដល់ជីវិតម្តាយគាត់បាន ។
ជួយជីវិតមនុស្សគឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់ ហើយយើងក៏បានឃើញពីទឹកចិត្តដ៏កត្តញ្ញូររបស់គាត់ចំពោះម្តាយគាត់ដូចគ្នា ។ ម្តាយគេ ម្តាយយើង គ្មានអ្នកណាម្នាក់ចង់ជួបចុឹងទេ ក៏មិនចង់មានឈឺ មិនចង់មានជំងឺយ៉ាងនេះដែល សង្ឃឹមថាបងប្អូនជួយបងប្រុសផង ជួយគាត់ប្រៀបដូចជាជួយម្តាយគាត់ដែល 🙏🏻 ជីវិតមនុស្សគឺសំខាន់ណាស់ ។ លុយយើងអាចរកបាន តែជីវិតមិនអាចរកបានងាយនោះទេ ។។។។។ អាត្មាសូមសរសើរ នឹងភាពកត្តញ្ញូរបស់បងប្រុស🙏 ប្រសិនបើមានញាតិញោមណាចង់ចូលរួមជាថវិកាសម្រាប់ជួយដល់ថ្លៃព្យាបាលជំងឺរបស់ម្តាយបងប្រុសនោះអាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរសព្ទបងប្រុសផ្ទាល់តែម្តងគឺ☎️📞081762777 ហ្វេសបុកបងប្រុស( Rak Sa)ឫក៏តាមរយៈលេខអាត្មាភាពគឺ☎️📞070254632 ហើយអាត្មាភាពក៏បានចូលរួមនិងបច្ច័យតិចតួចនិងបងប្រុសដែរ🙏សូមមេត្តាញាតិញោមទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជួយដល់ក្រុមគ្រួសារបងប្រុសផង🙏
សុខោ បុញ្ញស្ស ឧច្ចយោ ការសន្សំនូវបុណ្យរមែងបានសេចក្តីសុខចម្រើន🙏សូមអរព្រះគុណទុកជាមុន🙏មនណាសប្ ❤️