នេះជាផ្ទៃពោះញាត់ក្រណាត់ទេដើរបោកគេ សុំលុយថាកើតកូន ថ្ងៃណាក៏ពោះគ្រប់ខែដែរ តែអត់កើតសោះសូម កុំចាញ់បោកស្រ្តីនេះអោយសោះជន ឆបោកដែលតែងតែធ្វើជាឈឺពោះនៅទីសាធារណៈឲ្យគេអាណិតហើយសុំលុយយកទៅសំរាលកូន ហួសហេតុណាស់មីងលើសហើយ។ជួយស៊ែរផងដើម្បីកុំឲ្យអ្នកដ៏ទៃចាញ់បោកយាយបុិនឹងទៀត😡😡

នេះជាផ្ទៃពោះញាត់ក្រណាត់ទេដើរបោកគេ សុំលុយថាកើតកូន ថ្ងៃណាក៏ពោះគ្រប់ខែដែរ តែអត់កើតសោះសូម កុំចាញ់បោកស្រ្តីនេះអោយសោះជន ឆបោកដែលតែងតែធ្វើជាឈឺពោះនៅទីសាធារណៈឲ្យគេអាណិតហើយសុំលុយយកទៅសំរាលកូន ហួសហេតុណាស់មីងលើសហើយ។ជួយស៊ែរផងដើម្បីកុំឲ្យអ្នកដ៏ទៃចាញ់បោកយាយបុិនឹងទៀត😡😡

ការងារងាយៗហើយអាចរកលុយបានច្រើន 😉ប៉ុន្តែបោកគេគ្រប់គ្នា។
ស្រ្តីខាងក្រោមនេះជាជន ឆបោកដែលតែងតែធ្វើជាឈឺពោះនៅទីសាធារណៈឲ្យគេអាណិតហើយសុំលុយយកទៅសំរាលកូន ហួសហេតុណាស់មីងលើសហើយ។ជួយស៊ែរផងដើម្បីកុំឲ្យអ្នកដ៏ទៃចាញ់បោកយាយបុិនឹងទៀត😡😡។