គ្រោះរញ្ជួយដីមួយកេីតឡេីងនៅប្រទេសឡាវ​ដែលមានកំលាំងទំហំ៦.១​ រងប៉ះពាល់ខ្លាំងរហូតដល់​ប្រទេស ថៃ​ ភូមា​ វៀតណាម​ និងប្រទេសចិន​ បង្កឱយមានការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ!

គ្រោះរញ្ជួយដីមួយកេីតឡេីងនៅប្រទេសឡាវ​ដែលមានកំលាំងទំហំ៦.១​ រងប៉ះពាល់ខ្លាំងរហូតដល់​ប្រទេស ថៃ​ ភូមា​ វៀតណាម​ និងប្រទេសចិន​ បង្កឱយមានការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ!

នៅថ្ងៃទី២១​ ខែវិច្ឆិកានេះ​ មានគ្រោះរញ្ជួយដីមួយកេីតឡេីងនៅប្រទេសឡាវ​ដែលមានកំលាំងទំហំ៦ក្បៀស១​ រងប៉ះពាល់ខ្លាំងរហូតដល់​ប្រទេស ថៃ​ ភូមា​ វៀតណាម​ និងប្រទេសចិន​ បង្កឱយមានការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ! សំណាងកម្ពុជានៅជាប់ឡាវ​ដែរ​ គ្មានរងផលប៉ះពាល់ឡេីយ​ អាចថានៅឆ្ងាយពីទីតាំងរញ្ជួយដីនោះ។ ប្រភព៖ ឡៃលី ប៉ោយប៉ែត