ត្រៀមៗបងប្អូន កុំភ្លេចបើកទឹកទុក!ដាច់ទឹកជាច្រើនខណ្ឌ នៅរាជធានីភ្នំពេញ

ត្រៀមៗបងប្អូន កុំភ្លេចបើកទឹកទុក!ដាច់ទឹកជាច្រើនខណ្ឌ នៅរាជធានីភ្នំពេញ

ដាច់ទឹកជាច្រើនខណ្ឌ នៅរាជធានីភ្នំពេញ ត្រៀមៗបងប្អូន កុំភ្លេចបើកទឹកទុក

សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងដូចខាងក្រោម៖