រំភើបជំនួស!ខ្មែរជួយខ្មែរបងស្រីកម្មការិនីរោងចក្របាត់លុយរបស់គាត់180$ហើយខាងបងប្អូនរោងចក្រប្រមូលបាន 315$ជូនគាត់វិញ!

រំភើបជំនួស!ខ្មែរជួយខ្មែរបងស្រីកម្មការិនីរោងចក្របាត់លុយរបស់គាត់180$ហើយខាងបងប្អូនរោងចក្រប្រមូលបាន 315$ជូនគាត់វិញ!

យោងតាមអខោនហ្វេសប៊ុក Shary Shary៖ ខ្ញុំសូមអគុណបងប្អូនទាំងគ្នាដែលបានជួយប្រមូលលុយគ្នាឲទៅបងស្រី ដែលគាត់បានបាត់លុយរបស់គាត់180$ហើយខាងបងប្អូនរោងចក្រប្រមូលបាន 315$ ខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនរោងចក្រជិនវិងទាំងអស់គ្នា។