ក្តៅៗ កំពូលកីឡាករបាល់ទាត់ Cristiano Ronaldo ឆ្លងកូវីដ-១៩

ព័រទុយហ្កាល់៖ សហព័ន្ធបាល់ទាត់ព័រទុយហ្កាល់ បានជូនដំណឹងឲ្យដឹងថា កីឡាករ Cristiano Ronaldo ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បានធ្វើតេស្តិ៍វិជ្ជចំពោះ កូវីដ-១៩ ។ នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយ សារព័ត៌មាន Bloomberg ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នៅមុននេះបន្តិច នៅថ្ងៃអង្គារ ទី១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្ទើរមិនគួរឱ្យជឿ កំពូលកីឡាករបាល់ទាត់ Neymar បានឆ្លងវីរុសកូវីដ១៩ រួមទាំងមិត្តរួមក្រុម២រូបទៀត

នេះគឺជារឿងដ៏គួរឱ្យព្រួយបារម្ភនិងក្រៀមក្រំបំផុត ដែលកំពូលកីឡាករដ៏ឆ្នើមរបស់ក្លឹប PSG ត្រូវបានរកឃើញថាមានផ្ទុកវីរុសកូវីដ១៩ ដែលជាជំងឺធ្វើឲ្យមនុស្សទូទាំងពិភពលោកកំពុងខ្លាចរអា នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយ Daily Mail។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ យ៉ាងណាមិញបើគិតមកទល់នឹងពេលនេះ Neymar គឺជាបុគ្គលទី ៣ នៅក្នុងក្លឹប PSG បន្ទាប់ពី Leandro Paredes និង Angel Di Maria ដែល ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បានផ្ទុកនូវវីរុសមួយនេះ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ យើងមានតែក្ដីសង្ឃឹម និងជូនពរឱ្យលោក អាចជាសះស្បើយឡើងវិញ និងអាចចូលមកប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យកីឡាបាល់ទាត់នេះបានដូចដើមវិញតែប៉ុណ្ណោះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សោកស្តាយផង!កីឡាករវង្ស ណយ ប្រកាសលាឈប់ពីប្រដាល់ មកលក់ងៀតក្របី ដោយសារវាយយូរហើយល្បីតែឈ្មោះ គ្មានសល់អ្វី ខ្លាចពិការ ខានរកស៊ីចិញ្ចឹមកូន

ប្រិយមិត្តប្រាកដជាធ្លាប់ដឹងពីភាពល្បីល្បាញរបស់កីឡាករប្រដាល់ វង្ស ណយ ដែលមានឈ្មោះល្បីល្បាញក្រើកសង្វៀនយកឈ្នះគូប្រកួតមិនចេះតិចដង តែកាលពីយប់មិញនេះស្រាប់តែគាត់បង្ហោះសារលើហ្វេសបុក លាឈប់ពីប្រដាល់វិញ ដោយសារតែគាត់អស់កម្លាំងវាយ ហើយខ្លាចពិការ ខានបានរកស៊ីចិញ្ចឹមកូន ហើយប្រកាសឲ្យបងប្អូនគាំទ្រងៀតក្របីរបស់គាត់វិញ។ កីឡាករប្រដាល់ វង្ស ណយ បានបង្ហោះសារដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោមនេះ៖ “(ខ្ញុំលាឈប់ពីប្រដាល់ហើយបងប្អូន) ខ្ញុំវាយយូរណាស់ហើយ ល្បីតែឈ្មោះ គ្មានសល់អីទេ ពេលនេះខ្ញុំអស់កម្លាំងវាយទៀតហើយ ទើបខ្ញុំសម្រេចចិត្តឈប់វាយនៅពេលនេះ ព្រោះខ្លាចពិការ ខានបានរកស៊ីចិញ្ចឹមកូន ។បើខ្ញុំពិការទៅគ្មានអ្នកណាចិញ្ចឹមកូនខ្ញុំទេ (ជួយគាំទ្រងៀតក្របីខ្ញុំផងបងប្អូន)”។

និយាយលែងចេញ!ពេលឃើញរាងអតីតស្តេចប្រដាល់ខ្មែរ អេ ភូថង ដោះអាវ មានសាច់នឹងក្បាលពោះដើរហត់សឹងមិនរួច(មានវីដេអូ)

ភ្នំពេញ៖ ប្រិយមិត្តប្រាកដជាបានដឹងហើយថា កាលពីម្សិលមិញនេះលោកគ្រូ អេ ភូថង បានបង្ហោះសារដ៏សង្វេគនៅលើគណនីហ្វេសប៊ុកផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោក អំពីការបាត់បង់ម្តាយបង្កើត។ ដំណឹងដ៏ក្រៀមក្រំនេះបានធ្វើឲអ្នកគាំទ្រលោកមានការភ្ញាល់ផ្អើលជាខ្លាំង។ បន្ទាប់មកកាលពីប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះលោក អេ ភូថង ក៏បានបញ្ចេញសារមួយទៀតដោយបានសរសេរថា​៖ “ខ្ញុំបាទ អេ ភូថង និង ក្រុមគ្រួសារ សូមគោរពជំរាបជូនដល់ញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយអោយបានជ្រាបថា ថ្ងៃស្អែកនេះត្រូវនឹងថ្ងៃ ពុធ ទី ២៤ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២០ វេលាម៉ោង ១១ : ០០ ថ្ងៃត្រង់ សពអ្នកម្តាយរបស់ខ្ញុំបាទ ត្រូវបានដង្ហែរទៅកាន់វត្ត ឫស្សីសាញ់ សង្កាត់…Continue Reading

ចូលរួម​រំលែក​ទុក្ខ​! ម្ដាយ​របស់​អតីត​កែង​ឆេះ​ ជង្គង់​ហោះ​ អេ​ ភូថង​ ទទួល​មរណភាព​មុន​ហើយ

នេះ​បើ​តាម​ការ​បង្ហោះ​ផ្សព្វផ្សាយ​លើ​ហ្វេសបុក​របស់​លោក​ អេ ​ភូថង​ អតីត​អ្នក​ប្រដាល់​ល្បីឈ្មោះ​ប្រចាំ​នៅ​កម្ពុជា​ និង​ជា​គ្រូ​ជម្រើស​ជាតិ​ប្រដាល់​គុន​ខ្មែរ​បាន​បញ្ជាក់​ថា​ ម្ដាយ​បង្កើត​របស់​លោក​បាន​ទទួល​មរណភាព​នៅ​មុន​នេះ​ហើយ។​ រំលឹក​ដែរ​ថា​ ម្ដាយ​របស់​លោក​ អេ ​ភូថង​ ត្រូវ​បាន​គេ​ដឹង​ថា​កើក​ជំងឺ​មហារីក​ក្បាល​ដំណាក់​កាល​ចុង​ក្រោយ​ផង​ដែរ​រយៈពេល​ខែ​មក​នេះ។​ អ្នក​មាន​គុណ​របស់​អតីត​អ្នក​ប្រដាល់​ប្រចាំ​នៅ​កម្ពុជា​រូប​នេះ​បាន​ទទួល​មរណភាព​ហើយ​នា​ថ្ងៃ​ទី២៣​ ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០២០។

«កុំចាំដល់មានអ្វីគ្រប់យ៉ាងទើបធ្វើអំពើល្អ»ដោយសារតែធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការលំបាកវេទនា ធ្លាប់អត់ឃ្លាន ធ្លាប់ជាអ្នកជំងឺដែលគ្មានលទ្ធភាពព្យាបាល Cristiano Ronaldo ធ្លាប់ធ្វើអំពើល្អៗជាច្រើនមុនក្លាយជាមហាសេដ្ឋី

•គាត់តែងតែបរិច្ចាកប្រាក់រង្វាន់ដែលទទួលបានពីការឈ្នះពានទៅជួយអង្គការមនុស្សធម៌ជាច្រើនដងផ្សេងៗគ្នា ។ •គាត់តែងតែរ៉ាប់រងចំណាយលើការវះកាត់ក្មេងៗជាច្រើនដែលគ្មានលទ្ធភាពព្យាបាល ។ •គាត់តែងតែបរិច្ចាកឈាមទៀងទាត់ដើម្បីជួយអ្នកជំងឺដែលត្រូវការឈាមព្យាបាលបន្ទាន់ ។ •គាត់តែងតែជួយប្រទេស ឫ តំបន់ដែលជួបគ្រោះមហន្តរាយ (អគ្គីភ័យ រំជួយដី គ្រោះរាំងស្ងួត ទឹកជំនន់ សង្រ្គាម ជម្ងឺរាត្បាត … ) ។ •គាត់តែងតែជួយសាងសងសាលារៀន និង ជួយសម្ភារៈសិក្សាសម្រាប់ក្មេងនៅប្រទេសក្រីក្រ ។ •គាត់តែងតែជួយ មិត្តភក្តិ មិត្តរួមក្រុម លោកគ្រូបង្វឹក អ្នកធ្លាប់ផ្តល់ឱកាស អ្នកធ្លាប់ជួយគាត់ ឲ្យគាត់បានក្លាយជាកីឡាករបាល់ទាត់ និង អាចមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ ។ «អ្នកអាចស្អប់គាត់ តែសូមអ្នកកុំស្អប់អំពើល្អរបស់គាត់» ❤️

ពិតជាគួរអោយសោកស្តាយណាស់!ម្ចាស់មេដាយមាសពិភពលោក៤ជំនាន់ជាប់ៗគ្នា លោកស្រី កែ ឡេង សម្រេចចិត្តលាឈប់ពីអាជីពកីឡាប៉េតង់

CAMSOC-ភ្នំពេញ៖ ម្ចាស់មេដាយមាសជើងឯកពិភពលោក៤ជំនាន់ជាប់ៗគ្នា វីរកីឡាការិនី កែ ឡេង បានប្រកាសលាឈប់ពីអាជីពកីឡាប៊ូល និងប៉េតង់កម្ពុជាហើយ ដោយសារបញ្ហាសុខភាពរបស់លោកស្រីមិនអាចទ្រាំទ្រតទៅមុខទៀតបាន។ ថ្លែងប្រាប់ក្រុមការងារព័ត៌មាន CAMSOC លោកស្រី កែ ឡេង បន្ថែមទៀតថា ការសម្រេចចិត្តលាឈប់ពីវិស័យកីឡាប៉េតង់នេះ គឺអាស្រ័យដោយស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកស្រីផ្ទាល់ចុះខ្សោយមិនអាចបន្តស៊ូទ្រាំនឹងការហ្វឹកហាត់ ដើម្បីត្រៀមការប្រកួតតទៅមុខទៀតបាន។ ស្ថិតនៅក្នុងវ័យ ៥៧ឆ្នាំ លោកស្រី កែ ឡេង បានអះអាងទៀតថា បច្ចុប្បន្នវ័យកាន់តែចាស់ទៅហើយពុំអាចបន្តការចូលរួមប្រកួតលើឆាកអន្តរជាតិ ដណ្តើមកិត្យានុភាពជាតិ មេដាយមាស ដូចកាលពីមុនៗទៀតឡើយ ពីព្រោះការត្រៀមចូលរួមប្រកួតម្តងៗ ត្រូវតែមានការហ្វឹកហាត់យូរម៉ោងក្នុង១ថ្ងៃៗ។ ម្យ៉ាងទៀតលោកស្រីក៏ជាប់រវល់ច្រើននៅអង្គភាពរបស់ខ្លួនក្រោមចំណុះក្រសួងការពារជាតិ ក្នុងឋានៈជាមន្ត្រីយោធាផ្កាយពីរ។ ទោះយ៉ាងនេះក្តី ក៏លោកស្រីមិនទាន់បញ្ជាក់ថា ក្រោយពីបញ្ចប់អាជីព កីឡាការិនីប៉េតង់ដ៏ឆ្នើមបំផុតរបស់កម្ពុជារូបនេះអាចទៅធ្វើជាគ្រូបង្វឹក…Continue Reading

ដៃគូ​ជូរចត់​ពី​មុន​ កែវ​ រំចង់​ វង្ស​ ណយ​ ចាប់​អាជីព​ Online​ ដូច​គ្នា​រក​ចំណូល​បន្ថែម​

អ្នក​ប្រដាល់​ដៃគូ​ជូរចត់​ជា​មួយ​គ្នា​ពី​អតីតកាល​ កែវ​ រំចង់​ និង​អ្នក​លេង​កែង​ វង្ស​ ណយ​ ឥលូវ​កំពុង​ចាប់​អាជីព​លក់​ម្ហូប​ Online​ ដោយ​ម្នាក់​លក់​បុក​ប្រហុក​ បុក​កាពិ​ និង​ម្នាក់​ទៀត​លក់​ងៀត​ក្របី​បន្ថែម​ពី​លើ​ការ​ឡើង​សង្វៀន។​ កីឡាករ កែវ រំចង់ កែវ​ រំចង់​ ដើម្បី​រក​ចំណូល​បន្ថែម​ពីលើ​ការ​ឡើង​សង្វៀន​ប្រដាល់​បច្ចុប្បន្ន​នេះ​គឺ​ការ​ឆ្លៀត​លក់​ម្ហូប​តាម​ Online​ ដើម្បី​រក​ចំណូល​ជួយ​ផ្គត់ផ្គង់​ក្រុម​គ្រួសារ។​ អ្នក​ប្រដាល់​រូប​នេះ​បាន​លក់​ជា​ច្រើន​ខែ​មក​ហើយ​នៅ​ឯ​ខេត្ត​បាត់ដំបង​ និង​ផ្ញើ​មក​តាម​ខេត្ត​ផ្សេងៗ​ផង​ដែរ។​ រំចង់​ មាន​លក់​បុក​កាពិ​ បុក​ប្រហុក​ និង​បុក​ទំពាំង​ជា​ដើម។​ កីឡាករ វង្ស ណយ ចំណែក​កីឡាករ​ វង្ស​ ណយ​ វិញ​ក៏​ចាប់​អាជីព​ Online​ បន្ថែម​ទៀត​ដែរ​ក្នុង​ពេល​ថ្មី​ៗ​នេះ ​ដែល​មាន​អ្នក​គាំទ្រ​ប្រដាល់​ចែកចាយ​ច្រើន​តាម​បណ្ដាញ​សង្គម​ហ្វេសបុក។​…Continue Reading

ឡូយណាស់! Ronaldo លេងសុទ្ធតែទិញឡានស៊េរីទំនើប ជូនអ្នកម៉ាក់ជិះលេង

បរទេស៖ ជឿជាក់ថា ប្រិយមិត្តច្បាស់ជាស្គាល់ កីឡាករបាល់ទាត់លំដាប់ពិភពលោក ជនជាតិព័រទុយហ្គាល់ Cristiano Ronaldo ជាកីឡាដ៏ល្បីឈ្មោះ ដែលត្រូវបានមហាជន ព្រមទាំងហ្វេនៗជាច្រើន ទទួលស្គាល់ពីសមត្ថភាពដ៏ល្អរបស់លោក ផងដែរ។ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ ក្នុងអាជីពជា កីឡាបាល់ទាត់ លោក Ronaldo ក៏បានរកចំណូលបានយ៉ាងច្រើន ដែលអាចធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់លោក រស់នៅយ៉ាងសុខស្រួល ព្រមទាំងមានជីវិតឡូយឆាយ ថែមទៀតផង។ លើសពីនេះទៅទៀត កាលពីពេលថ្មីៗនេះ កីឡាករវ័យ ៣៥ ឆ្នាំរូបនេះ បានធ្វើរឿងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយ ដោយបានទិញកាដូ ដែលជាឡានស៊េរីទំនើបថ្មីស្រឡាង ជូនដល់អ្នកម្ដាយ ដែលក្នុងហេតុការណ៍នេះ ក៏បានធ្វើឱ្យអ្នកម្តាយរបស់លោក មានភាពសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំង ហើយថែមទាំងបង្ហោះរូបភាព…Continue Reading

ទិដ្ឋភាពគ្រប់ជ្រុង ពីអាងហែលទឹកខ្នាតអន្តរជាតិនៅពហុកីឡដ្ឋានអូឡាំពិកក្រោយបញ្ចប់ការជួសជុល១០០ ភាគរយ

អាងហែលទឹកខ្នាតអន្តរជាតិក្រោយបញ្ចប់ការជួសជុល១០០% កាល​ពី​ថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ បន្ទាប់​ពី​សាងសង់ដោយប្រើប្រាស់រយៈពេល១៨ខែ និងចំណាយថវិកាជិត ៣លានដុល្លារអាមេរិក ដែលជាជំនួយរបស់ក្រុមហ៊ុន Shanghai Construction។ អាងហែលទឹកនេះ មានបំពាក់ដោយម៉ាស៊ីនបូម និងម៉ាស៊ីនចម្រោះទឹកថ្មីៗ បន្ទប់សម្រាប់ដាក់ឧបករណ៍ បន្ទប់បញ្ជាឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិក ផ្ទាំងLED សាលហ្វឹកហាត់សាច់ដុំ សាលប្រជុំ បន្ទប់ស្នាក់នៅ អាហារដ្ឋាន និងកៅអីជាង ១៦០០ សម្រាប់អង្គុយទស្សនា។ អាងហែលទឹកខ្នាតអន្តរជាតិនេះ​ នៅពហុកីឡដ្ឋានអូឡាំពិក នេះមាន (ទំហំអាង៥០ម៉ែត្រ x ២៥ម៉ែត្រ មាន១០បន្ទាត់ បំពាក់ដោយម៉ាស៊ីនបូម និងម៉ាស៊ីនចម្រោះទឹកថ្មី ផ្ទាំងLED សាលហ្វឹកហាត់សាច់ដុំ សាលប្រជុំ…Continue Reading

error: Content is protected !!